Algemene Voorwaarden

1. Kaasboerin BV, hier vermeld als De Kaasboerin®, kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (on)juistheid, (on)volledigheid, (druk)fouten en/of wijzigingen aan het programma van welke aard dan ook, die al dan niet vooraf aangekondigd zijn. Aan de informatie of afbeeldingen uit onze brochure en/of website kunnen op geen enkele mogelijkheid rechten worden ontleent. Door de betaling van de aankoop ziet de klant uitdrukkelijk af van het recht op compensatie en/of terugbetaling om welke reden en/of oorzaak dan ook. De inhoud van onze website en/of brochures mag niet gekopieerd worden zonder schriftelijke toelating van De Kaasboerin®. Door het gebruik van deze website gaat men akkoord met de voorwaarden van Kaasboerin BV, De Kaasboerin®

2. Bij het bevestigen van de bestelling verklaart de klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen, kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden vormt een bepalende toestemmingsvoorwaarde voor Kaasboerin.be. Het gebruik van het materiaal, de programma’s, de interface en van de website van Kaasboerin.be en de inhoud ervan impliceert automatisch dat deze algemene voorwaarden worden aanvaard.

3. De tickets worden geboekt op het ogenblik van het verzenden van het boekingsformulier voor evenementen die ter plaatste bij Kaasboerin BV worden betaald. Voor tickets van evenementen die vooraf betaald dienen te worden, worden deze pas geboekt nadat de online betaling is voldaan.  De klant krijgt een een bevestiging email met daarin het reservatienummer en de gedetailleerde informatie.  Kaasboerin BV verstuurd geen afzonderlijke tickets, de email met reservatienummer geldt als toegangsbewijs voor het aantal personen vermeld in de reservatie. 

4. De koper verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het identificatieformulier op de website bij de bestelling van de tickets, juist en volledig zijn. Kaasboerin BV behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren in geval van verdenking van fraude.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens verwijzen wij u graag door naar ons privacybeleid

5. Annulering van het evenement omwille van de organisator: Indien een organisator de voorstelling annuleert, worden de tickets door de organisator omgewisseld tegen tickets voor een andere uitvoering van het evenement of een ander evenement. 

6. Annulering van de aangekochte tickets door de klant: Indien de klant, omwille van overmacht of andere aantoonbare, geldige redenen, het evenement niet kan bijwonen waarvoor men tickets heeft aangekocht, kunnen deze omgeboekt worden naar tickets voor een andere uitvoering van het evenement of een ander beschikbaar evenement: eventuele restbedragen vanwege een verschil in ticketprijs komen daarbij te vervallen, een eventuele meerprijs dient te worden bijbetaald. Geldig annuleren kan uitsluitend per aangetekend schrijven tot 14 dagen voor aanvang van het evenement. Aangekochte tickets worden niet teruggenomen/terugbetaald. 

 Indien de periode korter is dan 14 dagen, behoudt Kaasboerin BV zich het recht geen compenserende maatregelen te treffen. 

7. Cadeaubons uitgevaardigd door en te gebruiken bij De Kaasboerin worden, ook na online boeking, enkel definitief als geldig aanvaard op fysiek vertoon van het origineel bij aanmelding ter plaatse op de datum waarvoor werd gereserveerd. De Kaasboerin behoudt zich tevens het recht voor gedupliceerde bons en bons die ongeoorloofd en/of onrechtmatig worden ingeruild pertinent te weigeren.

8. Kaasboerin BV rekent geen administratiekosten en transactiekosten door aan de klant. De prijzen vermeld op de website zijn dan ook de effectieve waarde die de klant dient te betalen.

9. De overeenkomst op afstand voor de levering van huisvesting-, vervoer-, horeca- en recreatiediensten waarbij de verkoper zich bij het afsluiten van de overeenkomst ertoe verplicht deze dienstverlening uit te voeren op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van het herroepingsrecht overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch recht.

10. In het geval één van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig zou worden verklaard, verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door de best passende clausule opdat de gemeenschappelijke bedoeling van partijen wordt vervuld. Enkel het nietige deel van de bepaling wordt geschrapt hetgeen geen afbreuk doet aan geldigheid van de overige bepalingen indien deze kunnen blijven voortbestaan.

11. De relatie tussen koper en Kaasboerin.be / Kaasboerin BV is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van Turnhout bevoegd. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, …) en aangetekend schrijven als bewijsmiddel.

12. Met betrekking tot e-commerce biedt de Europese wetgeving de mogelijkheid geschillen, voortvloeiend uit e-commerce, buiten de rechtbank op te lossen. Dit door gebruik te maken van het ODR-platform

13. Kaasboerin.be heeft als wettelijke vennootschap Kaasboerin BV met maatschappelijke zetel gevestigd Eerselseweg 99, 2400 Mol en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0770.771.304. 

U kan ‘De Kaasboerin’ bereiken via volgende contactgegevens:

De Kaasboerin  (Kaasboerin BV)
Eerselseweg 99, 2400 Mol-Postel
Tel: +32 (0)14 37 70 84
E-mail: info@kaasboerin.be